Legal documents
Ons beleid helder en inzichtelijk voor u. Mail ons voor meer informatie!

Algemene voorwaarden NNIC Business Support (KVK 02062168)

Versie 1.0 d.d. 23-05-2024

 

Inleiding 

NNIC Business Support, verder te noemen “NNIC” legt zich toe op het adviseren van haar cliënten op juridisch vlak, verkoop en marketing, bedrijfseconomisch- en financieel advies en coaching. Voor de adresgegevens wordt verwezen naar de website: www.nnic.nl  

NNIC is lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs. (NVRA)

 

Artikel 1 Opdracht en toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1.1 Alle werkzaamheden door NNIC en door haar ingeschakelde derden (hulppersonen) worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht (hierna ook te noemen: “de Opdracht”)  tussen de opdrachtgever (hierna zowel in enkel- als meervoud te noemen: “Cliënt”) en NNIC. Op alle tussen Cliënt en NNIC gesloten overeenkomsten van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.  

1.2 De Opdracht beschouwt NNIC als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

1.3 Naast NNIC kunnen alle personen (en in voorkomend geval hun erfgenamen) die bij de uitvoering van de Opdracht zijn ingeschakeld een beroep doen op deze algemene voorwaarden, ongeacht of zij op het moment dat zij door Cliënt worden aangesproken nog werkzaam zijn voor of in dienst zijn van NNIC.  

 

Artikel 2 Financiële bepalingen 

2.1 De werkzaamheden worden periodiek of na afronding van een opdracht per email of per post bij Cliënt in rekening gebracht. NNIC kan zowel voor aanvang van de Opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen. 

2.2 Indien de overeenkomst door of vanwege Cliënt dan wel bij de opdracht betrokken derden eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft NNIC recht op betaling van het volle loon. 

2.3  Kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, kosten van de rechtbank (griffierechten), deskundigenkosten, leges, advertentiekosten, kosten voor de Burgerlijke Stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel e.d., worden middels een factuur doorberekend aan Cliënt. 

2.4 Facturen dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen de op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan. Voor facturen die een voorschot of kosten van derden inhouden geldt een termijn van zeven dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 

2.5 Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Cliënt in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Voorts is Cliënt over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag. In afwijking van het vorenstaande wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien Cliënt een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijke kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van de aanmaning door de Cliënt is uitgebleven.  

2.6 NNIC is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven. 

2.7 Indien namens Cliënt een gerechtelijke procedure aanhangig moet worden gemaakt en Cliënt niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van het griffierecht voldoet, is NNIC bevoegd de procedure niet aanhangig te maken. Indien de procedure reeds gestart mocht zijn, kan de niet betaling van het griffierecht leiden tot een ontslag van instantie als Cliënt eisende partij is, dan wel een verstekveroordeling als Cliënt gedaagde partij is. NNIC is niet aansprakelijk voor eventueel hierdoor door Cliënt te lijden schade.  

2.8 NNIC  is bevoegd aan toekomende gelden, die NNIC onder zich heeft of krijgt, met (een) openstaande factu(u)r(en) te verrekenen.

2.9 De in artikel 2.8 toegekende bevoegdheid wordt door Cliënt ook gegeven inzake Stichting Beheer Derdengelden NNIC te Winschoten. Deze door NNIC bestuurde Stichting mag gelden die zij onder zich houdt voor Cliënt uitbetalen aan NNIC om zo tot verrekening te komen. 

2.10 NNIC licht Cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. Zij deelt tijdig aan Cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. NNIC zal de kosten van haar werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere Opdracht, ander deel van de Opdracht of een ander dan Cliënt.  

Artikel 3 Beperking van aansprakelijkheid  

3.1 Indien zich bij de uitvoering van de Opdracht door NNIC en/of door haar ingeschakelde derden een gebeurtenis voordoet die tot schade leidt waarvoor NNIC jegens Cliënt aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Cliënt in verband met de Opdracht in welk kader de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, aan NNIC verschuldigd is (de factuurwaarde). Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.   

3.2 De in het vorige lid opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van NNIC of met de leiding van NNIC belaste personen. 

3.3 De aan NNIC gegeven Opdracht houdt mede de bevoegdheid in om de door derden, die voor de uitvoering van de Opdracht door NNIC zijn ingeschakeld, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens Cliënt te aanvaarden. Onverminderd haar eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de aansprakelijkheid van NNIC niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van deze derden. 

3.4 Indien de uitvoering van de Opdracht meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde derde wordt ingeschakeld, terwijl deze derde niet aan NNIC verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door NNIC aangegaan samenwerkingsverband, is NNIC niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde. 

3.5 Het recht op schadevergoeding jegens NNIC vervalt indien Cliënt de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schade toebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende Opdracht. 

3.6 Niet alleen NNIC, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Dat geldt onder meer voor personen die bij NNIC werkzaam zijn of zijn geweest. Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. 

Artikel 4 Privacy 

4.1 NNIC verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de Opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. NNIC zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van NNIC wordt verwezen naar het privacy statement (op de website). 

Artikel 5 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht  

5.1. Als lid van NVRA is NNIC gehouden zich overeenkomstig de gedragscode NVRA te gedragen. In  geval van een klacht van Cliënt en/of derden is NNIC gehouden zich primair in te spannen om de klacht met henzelf op te lossen. Indien een onderling vergelijk niet mogelijk blijkt te zijn zal NNIC het Protocol klachtbehandeling NVRA aan Cliënt ter beschikking stellen, teneinde Cliënt in de gelegenheid te stellen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van NVRA, voor zover die klacht betrekking heeft op een schending  door NNIC van de Gedragscode NVRA. De bevoegdheid tot het instellen van een klacht laat onverlet dat ook de in lid 2 bedoelde rechter te allen tijde bevoegd zal zijn van een geschil kennis te nemen.

5.2 Op de rechtsverhouding tussen  NNIC en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter is de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland (locatie Groningen) te allen tijde bevoegd van een geschil tussen Cliënt en NNIC kennis te nemen en daarover te beslissen.